Odsłuchaj nagranie: 

Regulamin


Ambasador Polszczyzny

Prezydium Rady Języka Polskiego, będącej organem opiniodawczo-doradczym w sprawach używania języka polskiego, w trosce o nasz język ojczysty, a jednocześnie w przekonaniu, że propagowanie dobrych wzorców jest najskuteczniejszym środkiem upowszechniania wśród Polaków świadomości, iż nasz język ojczysty jest istotną wartością, którą należy kultywować i pielęgnować, ustanawia tytuł "Ambasador Polszczyzny".

Ambasador to w znaczeniu przenośnym propagator jakichś poglądów, obrońca czyichś interesów; to najwyższy rzecznik tego, co reprezentuje. Tytuł "Ambasador Polszczyzny" jest przyznawany osobom lub instytucjom za wybitne zasługi w krzewieniu pięknej, poprawnej i etycznej polszczyzny. Krzewienie to wyraża się w sprawnym posługiwaniu się bardzo dobrym językiem polskim w działalności artystycznej, naukowej, publicystycznej, duszpasterskiej lub w każdej innej sferze życia publicznego. Ambasador Polszczyzny propaguje więc nasz język przez jego wzorcowe używanie w mowie lub piśmie.

Tytuł "Ambasador Polszczyzny" zakłada także to, że jego nosiciel przejawia stałą troskę o propagowanie dobrej polszczyzny. Kandydat do tego tytułu powinien więc uczestniczyć w przedsięwzięciach mających na celu promocję języka polskiego i kultury polskiej w kraju i za granicą.

Tytuł "Ambasadora Polszczyzny" przyznaje Kapituła wyłoniona z członków Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz osób spoza Rady, zaproszonych przez członków Prezydium RJP. Tytuł w zakresie "Ambasador Polszczyzny poza Granicami Kraju" przyznaje Marszałek Senatu RP, po konsultacjach z Kapitułą. Kapituła liczy 12 osób, w tym co najwyżej 3 osoby spoza RJP. Jeżeli tytuł byłby przyznawany cyklicznie, do Kapituły z głosem doradczym mają prawo wejść także nosiciele tytułu – laureaci z lat ubiegłych.

Przyznaje się tytuł "Ambasador Polszczyzny" w następujących kategoriach;
1.Ambasador Polszczyzny w Mowie;
2.Ambasador Polszczyzny w Piśmie;
3.Ambasador Polszczyzny poza Granicami Kraju;
4.Młody Ambasador Polszczyzny (dla osoby do 35 roku życia);
5.Ambasador Polszczyzny Regionalnej.

Kandydatów do tytułu ma prawo zgłosić członek RJP oraz członek każdej Komisji RJP. Jedna osoba może zgłosić po jednym kandydacie do tytułu w każdej z kategorii przewidzianych w regulaminie.

Kandydatury zgłasza się do 15 sierpnia. Kapituła rozpatruje je na posiedzeniach plenarnych we wrześniu i październiku.

Uroczyste ogłoszenie wyników i przyznanie tytułu następuje 10 listopada.

Jeżeli impreza nabierze charakteru cyklicznego, tytuł będzie przyznawany co dwa lata.

Osoby, którym zostaje przyznany tytuł "Ambasadora Polszczyzny", oprócz honorowego dyplomu i statuetki (lub medalu) otrzymują nagrodę finansową.

Instytucją wspomagającą przedsięwzięcie jest Senat Rzeczypospolitej Polskiej, jako najwyższy organ publiczny, którego jednym z zadań jest troska o rozwój kultury polskiej, a także wspieranie Polaków żyjących poza granicami kraju, i z którego inicjatywy rok 2006 był Rokiem Języka Polskiego.

Do przedsięwzięcia mogą się dołączać - jako sponsorzy, organizatorzy, wspomożyciele bądź w innym (określonym oddzielnie) charakterze - wszystkie te instytucje i organizacje, którym nie jest obojętne to, jakim językiem mówimy i piszemy i jaką polszczyznę przekażemy naszym dzieciom i wnukom.


Projekt i wykonanie: studio sza-sza
Laureaci Regulamin Nominowani Program Kontakt